I rapporten The state of play in coaching in Sweden – nuläget i svensk coachning ges en lägesrapport över coachingsverige i förhållande till Europa.

En av de frågor studien ger svar på är hur stor del av coachens vardag som används till just coachning och hur priset för denna tjänst ser ut. Nästan hälften av de svarande uppger att de använder bara 20-30 % av veckans arbetstid till coachning

I konsultvärlden brukar en debiteringsgrad om 60-80% vara standard men något man också bör väga in när man tittar på siffrorna är att coacher oftast räknar ren coachtid strikt – i alla fall de certifierade som för loggbok. I loggboken över coachad tid räknas endast den faktiska samtalstiden med klient, inte tid för förberedelser, efterarbete och annat kopplat till coachningen och därmed tänker också många seriösa coacher i de termerna när de tillfrågas om tiden de lägger på coaching. Timmarna man anger är troligen för de flesta rena samtalstimmar.

Coachers generella debiteringsgrad ligger troligen lägre än konsulter i allmänhet. Coaching är en mentalt krävande tjänst att leverera, den kräver fullt fokus hela tiden. Utrymme för reflektion och egen återhämtning räknas i praktiken in som nödvändigt men inte i den debiterbara tiden.

Blir coaching då en dyr tjänst? Prisnivåerna varierar men de flesta, 45 % av de svenska svarande, ligger inom prisspannet 1 000-2 000 kr/timme för coaching i näringslivet. Att jämföra med genomsnittspriset 1027 kr/tim för andra konsulter som ofta debiterar hela sin arbetsdag till uppdragsgivaren. I coaching verkar coachen istället under korta effektiva interventioner och klienten tar sedan själv arbetet vidare ut i sin vardag. Med små medel skapas stora värden.

Coacher hanterar balansen i vardagen på olika sätt. Vanligt är att de 20-30 procenten coaching kombineras med konsultuppdrag eller arbete som föreläsare eller utbildare. Allt fler coacher är också anställda interncoacher och har då ofta även andra uppdrag inom organisationen. En del av dem på HR-avdelningen men ofta också spritt på olika positioner och där coachning utformas som en liten och fristående del av tjänsten.

Lena Gustafsson, Jonathan Passmore & Hazel Brown