Det finns en utbredd bild av coaching som en hurtig form av peppning där man utan reflektion pushar människor till att tänka positivt och tro på sig själv. Så enkelt är det inte.

Professionell coaching arbetar med så mycket mer än att bara välja att se positivt på saker och visa upp ett glatt ansikte. I den här artikeln kommer jag med hjälp av GROW-modellen, en väldigt vanlig metod inom coaching, att fördjupa bilden av vad som händer i en coachad process.

GROW kan ses som en förkortning av Goal, Reality, Options, What, dvs mål, verklighet, möjligheter och vad.

I arbetet i professionell coaching knyts vilja, nuläge, möjligheter och reella hinder samman. Allt får finnas där och att blunda för svårigheter är inte lösningen, positivt tänkande finns istället med och jobbar tillsammans med realismen.

Coachingen börjar med G:et i modellen. Målet. Genom att inleda med att rikta in sig mot det man vill uppnå skapas en bild av det önskade läget. Det kan sikta högt, handla om att prestera mer, vara bäst, men betydligt oftare om att hantera sin yrkesroll på ett bra sätt, få ihop livspusslet, hitta hur nöjd med mig själv ser ut. Myten om att coaching alltid handlar om att prestera mera kan ha sin grund i en sammanblandning med idrottslig coachning där målet oftare är att tävla och vinna. De professionella coacher som arbetar i yrkessfären, i näringslivet eller som livscoacher jobbar med klientens mål där, och det handlar sällan om att tävla och vinna, oftare om att hantera sig själv och sin omgivning på ett bra sätt i en komplex värld.

Redan i arbetet med att definiera målet kommer reflektionen in. Det kan vara svårare än man tror att tydliggöra för sig själv vad det egentligen är man strävar efter. Vad är det som är viktigt för mig. Vad vill jag uppnå? I arbetet med att formulera det blir den coachade synlig för sig själv, klarare över vad som är egna val och vad som är utifrån inhämtade förväntningar eller andras mål. Coachen arbetar här med så mycket mer än glada tillrop, det är reflekterande frågor för att hjälpa dig se vad som innerst och egentligen är viktigt, på allvar.

Med en klar bild av vad hen vill uppnå just nu, just här, går den coachade sedan vidare in i nästa fas. Reality i GROW-modellen. Det vill säga ett utforskande av nuläget. Hur ser det egentligen ut? Vilka är mina förutsättningar på gott och ont. Med en klar bild av vart man vill komma från målsättningsarbetet tittar man nu på hur verkligheten just nu ter sig. Inte heller här blundar coachen för svårigheterna eller uppmuntrar klienten att göra det. Man arbetar med att komma så nära den verklighet klienten lever i som möjligt och att våga se sina hinder i vitögat. Vad är det som hindrar mig från att vara där jag i målbilden ville vara? Här tittar vi på inre och yttre hinder, det vi tror är sant och det vi har att förhålla oss till i omgivningen. Det kan vara en smärtsam process, det kan vara en period full av aha-upplevelser och omvärderingar, det är en fas av mycket tänkande och klargörande kring sådant som förutsättningar, förpliktelser, motstridigheter och rädslor.

Varför börjar man då med målet och inte med verkligheten? Helt enkelt för att lättare komma åt vad man egentligen vill. Börjar man med att lyfta verkligheten blir den ofta sitt eget ramverk och vi uppfattar den som det möjligas yttre gräns. Genom att börja med att utforska önskningarna och viljan ges friare utrymme att skapa en klar bild opåverkad av förminskande faktorer. Först därefter lägger du i den coachade processen med den verklighet du förhåller dig till och den blir då istället en bild bredvid bilden och det blir möjligt att förhålla sig till dem båda.

När man vet vad man vill uppnå och vad man har idag blir man också klar över skillnaden mellan dem och börjar vara redo att gå vidare till O i modellen, options, möjligheter. Med den här vetskapen om mig själv, om situationen och förutsättningarna. Vilka är mina möjligheter? Coachen hjälper den coachade att lyfta och belysa alternativa vägar, skifta perspektiv och se lösningar ur många olika vinklar.Fokus kan här ligga helt på möjligheterna eftersom hinder och motstånd lagts fram i ljuset i steget innan. Vi vet vad vi har att arbeta med, vi har inte blundat för svårigheterna utan tvärtom tagit med dem i pusslet men vi låser inte blicken där utan går vidare och ser även möjligheterna att komma förbi dem. I coachingen släpper man här ofta lite på den realistiska sidan och låter kreativiteten ta fart, klienten provar olika synsätt, testar olika lösningsmodeller och släpper begränsande tankar för att hitta det möjliga bortom det hen idag ser. Hur vore det om ”om” inte fanns? Vad finns att pröva bortom det jag redan provat?

Och avslutningsvis samlas det hela ned i W som i what, vad? Vad väljer jag? Efter en kreativ och fritt skapande fas tar klienten med sig det som ter sig som de mest användbara lösningarna. Med en högre medvetenhet om sina förutsättningar, med en väl genomtänkt kartbild och förståelse för hur olika val påverkar fortsättningen gör klienten sina val. Vad vill hen göra med det hen nu vet? Ska något göras? Ibland leder förståelse till acceptans och nöjdhet med redan gjorda val. Offerkänslor kan läggas bort, mindervärden kan läggas åt sidan när en trygghet i egna val ger stabilitet. Nu är vi långt ifrån oreflekterat positivt tänkande. Det handlar om en medveten, aktivt väljande person som vågat möta sina rädslor, titta på sina styrkor och svagheter, inventerat sina möjligheter och nu är redo att välja, gå ut och pröva i sin vardag och komma tillbaka till reflektionen.

Ja, coaching handlar om att se möjligheter. Men inte om att blunda för realismen, ignorera begränsningar och blunda för svårigheter. Det är inte bara happy faces och glada tillrop. Din coach är en medmänniska som med kunskap om processen kan och vill följa dig genom tvivel, hinder och motstridiga känslor när du vill förändra något. Som kan hjälpa dig hålla uppe bilden av dig själv som kunnig, kapabel och stark om du själv känner dig liten, svag och ute på djupt vatten men som också kommer att acceptera och stötta dig när du väljer att stanna kvar på stranden och vara nöjd i det som är. Coaching handlar om att ge dig utrymme och stöd att reflektera, att göra medvetna val och genom det hitta din väg.

Dags att skaffa din egen coach? Du hittar en kvalitetssäkrad i ICF Sveriges söktjänst SÖK EN COACH