Dr Kjell A Nordström från Handelshögskolan i Stockholm är en av huvudtalarna vid det Global Leadership forum inom Internationella Coach Förbundet (ICF) som i dagarna hålls i Warszawa. Under sin presentation utmanade han tankarna kring vad framtidens ledarskap formas kring genom att belysa teknikens inflytande över utvecklingen och några grundstenar i den tysta revolution som nu pågår.

Förr grundades vår uppfattning om världen på tre källor, institutioner, värdesystem och teknik. Idag har tekniken enligt Nordström utvecklats så långt från tryckpressens första kliv in i en era där idéer och tankar kunde färdas oberoende av människan bakom dem, in i dagens snabba teknikutveckling, att institutioner och värderingar helt följer och präglas av teknikens utveckling och den pågående digitaliseringen.

Nordström beskriver världen idag som inbyggd i en 3D-matrix. tre dimensioner vi inte kan undkomma och som styr vår framtid.
Den första dimensionen är ”One planet – one system”. Vi har en planet med dess resurser och med undantag för Nordkorea är idag alla länder under inflytande av marknadsekonomi. Marknadsekonomi som styrsystem sorterar i effektivt och ineffektivt och världen följer obevekligt sorteringen. Lönsamt, effektivt – överlever. Ineffektivt -väljs bort. Vi är i en ständigt pågående rörelse mot mer tids- och kostnadseffektivt.
Den andra dimensionen beskriver Nordström som ”Massiv urbanisering” och ser i en nära framtid inte längre länder utan en värld uppbyggd kring 60 städer, eller urbana områden som han föredrar att kalla dem och allt däremellan som överskottsland.
Den tredje dimensionen är ”Digitalisering”. Allt som kan digitaliseras kommer att bli det, och kopierat. Allt som kan digitaliseras kan kopieras till en lägre kostnad, vilket utmanar befintliga affärsmodeller och maktfördelningar.

Att navigera till framgång i denna nya världsordning menar Nordström handlar om att mästra fyra hörnstenar.
1. Mängden tillgänglig kunskap i världen ökar exponentiellt medan våra hjärnor är desamma. Det finns ingen möjlighet längre att som expert mästra ett område, alla förvandlas till amatörer. Framgång handlar om ett helt nytt sätt att förhålla sig till kunskap och om vikten av att samverka kring att förstå och vidga förståelse.

2. Vi fick lära oss vikten av att ha en plan, för utbildning, för karriär, för affärer. Det gäller inte längre. Vi lever nu i vad som med vetenskaplig terminologi benämns ”a chaotic system of the second order”, ett lika oförutsägbart scenario som vädret.När vi inte längre kan göra förutsägelser blir planer lika verkningslösa som regndanser, det kan råka regna men troligen inte beroende på dansen. Nu gäller istället trial and error i en organiserad och dokumenterad process för att undvika göra samma fel om och om igen.

3. Värdet av examina och diplom faller när alla har tillgång till kunskap. Istället ökar värdet av den underförstådda, tysta nivån av kunskap där vi människor tycks förstå och kunna tillämpa större delar av vår kunskap än vi med ord kan uttrycka. Förmedlandet av den sortens kunskap är beroende av närhet, den kan inte digitaliseras, det är därför vi har Silicon Valley där tekniker sitter bredvid varandra och utvecklar kunskap om teknik som egentligen gör det möjligt att befinna sig var som helst i världen och arbeta tillsammans. För att få tillgång till den tysta kunskapen behöver man vara del av flödet på området. Studier är fortfarande nödvändiga men inte receptet på framgång, de är basfaktorn medan rekrytering sker mer och mer på attityd och inställning. Färdigheter kan läras enklare än personlighet förändras.

4. Transaktioner framstår alltmer som den minsta beståndsdelen i mänskliga relationer. Matrix driver ned transaktionskostnader lägre och lägre, allt fler uppgifter kan utföras av en maskin. Förmågan att tänka i egna banor, hitta innovativa lösningar och koppla samman olika kunskapsområden är dagens värdefulla resurs.

Mot den här bakgrunden tecknas en framtid där individer med ökande valmöjligheter och allt längre förväntad livslängd har nytta av coachernas kompetens kring att medvetandegöra den tysta kunskapen, bygga samverkan inom team och reflektionsförmåga hos den enskilda för att med framgång navigera i det nya landskapet.