Svenskt näringsliv präglas av plattare strukturer och delegerat ansvarstagande. Det återspeglas i den globala undersökning om coachning som PWC utfört på uppdrag av ICF. Statistiken visar att jämfört med resten av världen får svenska anställda utan chefsbefattningar i större utsträckning tillgång till coach medan globala siffror visar på traditionell tyngdpunkt på coach till ledningen.

Det är fortfarande vanligast att coach anlitas till ledande befattningar men siffrorna visar en tydlig skillnad mellan statistiken för Sverige och ett snitt för världen. Siffrorna är högre för executives och business owners i världen än de svenska värdena för vem som använder coach medan här drar istället managers, team leaders och staff högre värden än i resten av världen. Siffrorna tyder alltså på att coaching inte är något exklusivt för topparna här utan något som i större utsträckning används i hela organisationsstrukturen. Mellanchefer, teamledare och medarbetare får oftare tillgång till coach på svensk arbetsmarknad.

”Det här är inte förvånande” säger Margareta Carlsson, ICF Professional certified coach från Nässjö som i många år arbetat med coachning på olika nivåer i organisationer och med arbetsmiljöarbete. ”Det är helt i linje med att svensk lagstiftning betonar delaktighet, och med det svenska ledarskapet som förordar att alla hjälps åt att leda och dra då och då. Arbetsmiljölagen beskriver till exempel i kapitlet Arbetsmiljöns beskaffenhet att arbetet ska ge möjlighet till såväl professionell som personlig utveckling. Det blir då logiskt att vi här i större utsträckning använder coachning på alla nivåer.”

I resten av världen är det fler som är personal clients, det vill säga anlitar en coach privat. I Sverige ryms och förväntas personlig utveckling inom ramen för arbetslivet och medarbetare på alla nivåer får genom coachning verktygen till det i sin kompetensutveckling på jobbet.