Hur utvecklas ett nytt yrke?

Alla yrken har sitt skrå och utvecklar mästerskap på sitt område. 10 000 timmar säger en del är vad som krävs. De som var först visar vägen för de som kommer efter. Coachingen utvecklades av pionjärer som prövade sig fram och eklektiskt sökte och använde det de märkte fungerade för att få önskade resultat. Utifrån goda resultat skapades coachspecifika utbildningar och sedan branschorganisationer som kontrollerar yrket. Parallellt byggs kompetens och erfarenhet, casebeskrivningar tas fram, mindre studier, större studier, bransch/marknadsundersökningar och så småningom även forskning, kurser och utbildningar på högskole- och universitetsnivå. Internationellt finns det riktigt mycket!

Finns det någon kvalitetssäkring?

Alla yrken utvecklar så småningom någon form av kvalitetssäkring. Här i Sverige var dåvarande NCF, Nordic Coach Federation (senare en del av ICF) först ut med det för coacher i början av 2000-talet. Vi var många som samtidigt och för första gången bestämde oss för att bli certifierade av en oberoende bransch-organisation. Vi valde att stödja den organisation som står bakom kvalitetssäkringen av vårt yrke. Många av oss har engagerat oss ideellt på många olika vis allt sedan dess.

Att certifiering sker av en tredje, oberoende part är något helt annat än att få ett diplom efter genomgången coachutbildning. Att ha diplom från en coachspecifik utbildning är bara en av flera komponenter i en certifiering. ICF genomför inga egna utbildningar – däremot har ICF ackrediterat ett antal utbildningar – och så att säga på förhand undersökt/godkänt att de uppfyller kraven på att vara en coachspecifik utbildning på en viss nivå. Detta är ”coachskolornas” sätt att kvalitetssäkra sina utbildningar. Ingen kan alltså utbildas av ICF.

ICF har tre certifieringsnivåer5: ACC – Associated Certified Coach, PCC – Professional Certified Coach och MCC – Master Certified Coach. ACC är den lägsta nivån för en kvalitetssäkrad coach och visar att hen har grundläggande erfarenhet och kunskap om coaching. Minimikraven är att man har coachat minst 100 timmar och har coachspecifik utbildning. Därtill svarar man på ett långt skriftligt prov om kärnkompetenser och etik. Hur kommer det sig att fler ”coacher” inte antar det? Och hur kommer det sig att upphandlande organisationer inte sätter ACC (eller PCC om man vill ha någon mer erfaren/senior) som ett krav när de vill upphandla tjänsten? Att passera på PCC och MCC-nivå är inte helt enkelt och långt ifrån alla klarar sig på den första ”uppkörningen”. Här krävs både mentortimmar och många träningstimmar för att faktiskt coacha och bli godkänd på den nivå som man vill ansöka på. Det är en lärprocess som tar minst tre månader oftast mycket längre. Att man som jag sett i en del upphandlingar skriver ”möter kraven på ACC-nivå” är att exkludera och underskatta den process det faktiskt är att certifiera sig.

ICF-certifieringen är dessutom bara aktuell i tre år. Därefter måste den coach som vill behålla sin certifiering ansöka om att få behålla innevarande certifieringsgrad eller ansöka om en högre grad förutsatt att antalet klienttimmar och övriga kriterier har uppnåtts. Bra att veta för beställaren! Som jämförelse kan nämnas att EMCCs certifiering gäller i fem år och hos ICC livet ut.

Du som kund eller beställare har flera sätt att kontrollera om en coach har en aktuell certifiering. Du kan be att få se deras medlemsbevis samt certifieringsintyg (där tiden är utskriven) eller så kan du söka efter coachen på ICF Sveriges hemsida eller på ICF Globals hemsida. ICFs logotyper får bara användas av dem med giltig certifiering.

I kvalitetssäkringen ingår att alla anslutna medlemmar har sagt ja till att följa branschens etiska regler – för kunden innebär det en möjlighet att ”klaga” till den etiska nämnden om man inte tycker att coachen har uppfyllt sina löften.

Inom coachbranschen är det långt ifrån alla coacher som väljer den mer formella vägen – att certifiera sig och engagera sig i branschförbundens utveckling och kvalitetssäkring av yrket. Varför kan man undra? Det främsta skälet är att det går bra ändå – för coaching ger resultat – det är vi alla överens om. Det andra skälet är att kunderna ännu inte efterfrågar certifiering.

Här hittar du ICF certifierade coacher i Sverige: funktion SÖK COACH.

Anna Eriksson
ICF Master Certified Coach (MCC), Ledamot i ICF Etiska Råd, ICF Medlem sedan 2002, Fil kand beteendevetare

Del 3 i artikelserien publiceras 15 november 2017