Coachning växer snabbt som kompletterande kompetens i många yrken, exempelvis bland lärare, ledare, chefer och personalansvariga inom olika yrkesområden, hälso- och sjukvårdspersonal, psykologer, socionomer och alternativterapeuter. Vi kan ställa oss frågan varför?

Det nya ledarskapet Rollen som ledare handlar inte längre om att tala om vad andra ska göra. Utmaningen ligger i att leda med visioner och ha tydliga mål för såväl företaget/organisationen, som för enskilde medarbetaren. Att kunna växla perspektiv – från företagets affärsmål till individens behov av utveckling. En förmåga av stor vikt för att klara målen och tillvarata de mänskliga resurserna. Ett coachande förhållningssätt synliggör drivkrafter och frigör motivation hos medarbetarna, samtidigt som det frigör tid för ledaren då hen kan fokusera på andra uppgifter i organisationen.

För att kunna motivera andra till full insats kräver förmågan att lyssna, ställa utvecklande frågor och att sätta sig in i den andres förutsättningar. När vi blir sedda, bekräftade, får ta ansvar och använda hela vår potential växer vi och presterar bättre. Ett coachande ledarskap möter upp omvärldens nya krav att uppnå mål, vara i förändring och kunna stödja den anställdes yrkesmässiga och personliga utveckling.

Det coachande ledarskapet innebär att kunna inspirera och motivera enskilda och grupper till att hitta drivkrafter, lösa problem, planera och fullfölja en överenskommen plan, att uppnå önskade mål, till medvetenhet och ansvar. En ledare med ett coachande förhållningssätt har en verktygslåda och en struktur för att se sina medarbetares möjligheter. Den coachande ledaren kan tydlig kommunikation och har motivationsstödjande verktyg för att tillvarata både den enskildes och gruppens potential.

Vinster med ett coachande ledarskap
Vi lever i en tid av både snabba och många förändringar. En stor mängd förändringar och valmöjligheter ställer tydliga krav på individens förmåga att leda sig själv. En ledare med ett coachande förhållningssätt lockar fram medarbetarnas egna resurser för att kunna lösa och utföra arbetsuppgifter. Därigenom utvecklas kompetenta och självgående medarbetare, ett synsätt som stämmer överens med den moderna människans önskan om eget ansvar och självförverkligande. Att lämna över ansvaret för hur arbetsuppgiften ska lösas avlastar ledaren och minskar dennes känslor av stress och otillräcklighet. Ledare med ett coachande förhållningssätt genererar en större trivsel. Medarbetare som blir sedda och bekräftade, som får använda sin fulla potential på arbetet trivs bättre och kommer att prestera bättre.

  • Aktivt medarbetarskap – ökat individuellt ansvar
  • Motivationshöjande
  • Ökar effektiviteten och prestationerna
  • Bättre och tydligare kommunikation
  • Bättre sätt att hantera konflikter
  • Personlig utveckling för medarbetare och ledning

Marie-Louice Wallin, ICF Certifierad Coach (ACC) Medlem i ICF