Av Marie-Louice Wallin, ICF Professional Certifierad Coach, PCC

Coachande ledarskap- ett ledarskap i tiden. Varför?
För att snabba och stora förändringar och valmöjligheter ställer tydliga krav på individens förmåga att leda sig själv.

Ett coachande förhållningssätt synliggör drivkrafter och frigör motivation hos medarbetarna.

Coachning växer därför snabbt som kompletterande kompetens i många yrken, exempelvis bland lärare, ledare, chefer och personalansvariga inom olika yrkesområden, hälso- och sjukvårdspersonal, psykologer, socionomer och alternativterapeuter.

 

Se, bekräfta och inspirera

När vi blir sedda, bekräftade, får ta ansvar och använda hela vår potential växer vi och presterar bättre. Ett coachande ledarskap möter upp omvärldens nya krav att uppnå mål, vara i förändring och kunna stödja den anställdes yrkesmässiga och personliga utveckling.

Det nya ledarskapet innebär att kunna inspirera och motivera enskilda och grupper till att hitta drivkrafter, lösa problem, planera och fullfölja en överenskommen plan. Till att uppnå önskade mål, till medvetenhet och ansvar.

En ledare med ett coachande förhållningssätt har en verktygslåda och en struktur för att se sina medarbetares möjligheter. Den moderne ledaren kan tydlig kommunikation och har motivationsstödjande verktyg för att tillvarata både den enskildes och gruppens potential.

 

Det nya ledarskapet – få medarbetare att leda sig själva

Rollen som ledare handlar inte längre om att tala om vad andra ska göra. Utmaningen ligger i att leda med visioner och ha tydliga mål för såväl företaget/organisationen, som för enskilde medarbetaren. Att kunna växla perspektiv – från företagets affärsmål till individens behov av utveckling. En förmåga av stor vikt för att klara målen och tillvarata de mänskliga resurserna.

För att kunna motivera andra till full insats krävs förmågan att lyssna, ställa utvecklande frågor och att sätta sig in i den andres förutsättningar.

 

Medarbetaren ansvarar för Hur – det avlastar chefen

En ledare med ett coachande förhållningssätt lockar fram medarbetarnas egna resurser för att kunna lösa och utföra arbetsuppgifter. Därigenom utvecklas kompetenta och självgående medarbetare, ett synsätt som stämmer överens med den moderna människans önskan om eget ansvar och självförverkligande. Att lämna över ansvaret för hur arbetsuppgiften ska lösas avlastar ledaren och minskar dennes känslor av stress och otillräcklighet.

Ledare med ett coachande förhållningssätt genererar en större trivsel. Medarbetare som blir sedda och bekräftade, som får använda sin fulla potential på arbetet trivs bättre och kommer att prestera bättre.

 

Coaching och ledarskap
Ledarskapet är i dag en central del, både i arbetet och privat. Oavsett om du i din profession vill bli bättre på att leda andra, eller om du vill bli bättre på att leda dig själv, ger coaching dig verktyg som stärker och utvecklar både på individ- och organisationsnivå.

Coaching och coachande ledarskap har genom forskning visat på bla följande resultat;

– Ökning av självkänsla och känsla av personlig kontroll
– Lägre stressnivåer
– Får lättare nya perspektiv
– Ökning av innovativ och problemlösande kapacitet
– Personlig prestationsökning
– Intresset och färdigheterna för samarbete ökar
– Ökad laganda

Källa: 2017 ICF Sverige Global Consumer Awereness Study

 

Vill du ta nästa steg i ditt ledarskap?
Hitta din coach här

Marie-Louice Wallin, ICF Professional Certifierad Coach, PCC