Av Marie-Louice Wallin, ICF – Associate Certified Coach (ACC)

 

Sjukskrivningar pga. psykisk ohälsa har ökat med 70% de sista åren.
84 % av medarbetarna är inte engagerade i sitt arbete.
Stress ger upphov till 38% produktionsbortfall, vilket motsvarar 15 tim./vecka.

Att detta inte bara drabbar de enskilda medarbetarnas hälsa, utan även belastar företagets ekonomi är lätt att förstå.

Den nya Arbetsmiljöföreskriften – Organisatorisk och social arbetsmiljö – ställer nya krav på både arbetsgivare och arbetstagare för att skapa en hållbara och hälsosam arbetsmiljö. Ett coachande ledarskap har verktyg för att skapa en god kommunikation och engagemang för att förebygga ohälsa på arbetsplatsen.

 

Coachande ledarskap- möten som ökar hälsotalet

När vi människor blir sedda, bekräftade, får ta ansvar och använda hela vår potential växer vi och presterar bättre. Coachande ledarskap handlar om att se och lyfta medarbetarens möjligheter och potential.

Det coachande förhållningssättet förutsätter att människor är både kunniga och kapabla att ta ansvar för sig själva och sin uppgift, vilket är ett oerhört jag-stärkande förhållningssätt. Ett tydligt och stödjande sätt att kommunicera ökar känslan av självbestämmande och vi blir mer kreativa och ansvarstagande.

 

Varför coachande ledarskap?

Ett coachande ledarskap är ett effektivt och värdefullt verktyg för dagens chefer och ledare i mötet med nya krav på arbetsmarknaden och för att kunna stödja den anställdes yrkesmässiga och personliga utveckling.

Rollen som ledare handlar inte längre om att tala om vad andra ska göra. Uppgiften handlar idag mycket om att skapa förutsättningar för medarbetaren till egen utveckling och eget ansvar i de platta organisationer som vuxit fram på arbetsmarknaden.

Ett coachande ledarskap skapar förutsättningar för en hållbar utveckling i företag och organisationer – då snabba och stora förändringar och valmöjligheter ställer större krav på individens förmåga att leda sig själv, både privat och yrkesmässigt.

Ett coachande ledarskap har stor tillit till medarbetarnas egna resurser för att kunna lösa och utföra arbetsuppgifter och skapar därigenom kompetenta och självgående medarbetare. Detta stämmer väl överens med människors genuina drivkraft för eget ansvar och självförverkligande – samtidigt som det avlastar ledaren och minskar känslor av stress och otillräcklighet.

Ledare som använder ett coachande förhållningssätt får sina medarbetare att utvecklas och trivas. Medarbetare som trivs och får använda sin fulla potential på arbetet kommer att prestera bättre.

 

Vinster med ett coachande ledarskap

  • Personlig utveckling för medarbetare och ledning
  • Aktivt medarbetarskap – ökat individuellt ansvar
  • Motivationshöjande
  • Ökar effektiviteten och prestationerna
  • Tydligare kommunikation
  • Bättre sätt att hantera konflikter
  • Minskad sjukfrånvaro och sjuknärvaro

 

Marie-Louice Wallin, ICF – Associate Certified Coach (ACC)