COACHNING – från nuläge till önskat läge
Brönjaskolan i Boden införde coaching till eleverna för att öka måluppfyllnaden. Samma år slutade alla elever med full måluppfyllelse i år 9.

Redan 2013 påbörjades arbetet med coachning vid Brönjaskolan i Boden. Skolan som är en 7-9 skola med ca 300 elever och 25 pedagoger tog ett nytt grepp. Starten var coachande samtal i år 9, i syfte att öka måluppfyllelsen. I den processen blev det synligt hur värdefullt eleverna upplevde att bli sedda av pedagogerna. Tack vare detta kunde eleverna, såväl 2013, som 2014, sluta grundskolestudierna med full måluppfyllelse.

Mellan åren 2015-2018 har skolan, trots tre rektorsbyten, fortsatt att prioritera ett coachande arbete med eleverna och fortsätta utbildningen av pedagogerna berättar Maria Lund och Daniel Anttila, pedagoger på skolan som även har gått en coachutbildning och är djupt engagerade i coachprojektet. Satsningen har varit värdefull då elever, som varit föremål för coachning, efterfrågat samtal även efter skolbyten. Elever återkommer till skolans pedagoger för att få stöd för coachning på egen hand.

Vid Brönjaskolan är samtliga pedagoger verksamma i coachande förhållningssätt tillika coachande samtal. Detta gäller även rektorerna vid skolan. Återkommande är även kollegial coachning, som omfattar samtlig personal och där tränas och ”vässas” det coachande verktyget.

Skolans organisation bygger på att coachning är en självklar del av skolans verksamhet och det gäller i alla sammanhang, tex. vid schemaläggning, vid planering av dagar för kompetensutveckling och vid rekrytering av ny personal.

Skolan idag brottas med flera dilemman. Däribland det olyckliga med att elever inte orkar med de krav som ställs. Det coachning i grunden visat sig handla om är relationsbygge, i mötet mellan lärare och elev. Vår skola har sett en ny dörr öppnas för att nå de elever som tenderar ”checka ut” ur skolan i förtid berättar de båda engagerade pedagogerna.

Framgång och vinster Brönjaskolan ser med coachning och det coachande förhållningssättet

 

  • Relationsskapande
  • Ökat självförtroende
  • Ökad måluppfyllelse
  • Ökad närvaro