Stress uppstår ur oklarheter, osäkerhet om när det är nog och vad som egentligen förväntas av oss.
Det moderna arbetslivet har snabbt ökat i komplexitet. Fritid och arbetstid tenderar att alltmer flyta samman. I rapporten ”Det flexibla arbetslivet” visar Jusek på att 35 % av medarbetare och 2 av 3 chefer förväntas vara nåbara utanför arbetstid. Hälften av medarbetarna i undersökningen hade möjlighet att arbeta flexibelt. Det ger utrymme att anpassa arbetslivet efter det totala livspusslet men det ställer också krav på tydlighet kring förväntningar och krav.

Vi coacher som i vårt arbete möter cheferna som ska skapa den här tydligheten och medarbetarna som pressas av att den saknas märker att det finns samtal som behöver föras på arbetsplatserna. Det moderna arbetslivet kan ge unika förutsättningar för en sunt effektiv och högproduktiv arbetsmiljö. Fel använt grundar det istället för osäkerhet och stress vilket vi idag kan se i kraftigt stigande stressrelaterade ohälsotal.

Digitalisering skapar utrymme för snabb kommunikation och möjlighet att variera var, hur och när vi arbetar. Medarbetare vill känna att arbetet är meningsskapande och för dem själva värdefullt och förväntas också bidra till verksamheten med egna tankar, innovativa metoder och hög service

Organisation och ledarskap behöver möta upp mot dessa nya förutsättningar och bidra till att medarbetare blir bättre på att fatta beslut, göra val och hantera komplexa förväntningar. Den kompetensutveckling vi satsar på måste möta upp mot och stärka de här områdena. Genom reflektion som kopplar samman egna värderingar med företagets mål och skapar lärande i vardagen vet vi att prioriteringsförmågan stärks.

I en studie som genomfördes av ICF 2014 uppgav 70 % av coachklienter att de efter coaching upplevde en ökad förmåga i arbetet, 57 % tyckte deras förmåga att hantera tid hade stärkts och 67 % uppgav att de fått en bättre balans i livet.

När mål och ramar blir tydliga blir det lätt att skapa de gemensamma överenskommelserna för hur just vår arbetsplats ska förhålla sig till flexibilitet och valfrihet. Med gemensamma förväntningar på tillgänglighet kan exempelvis egenskapad stress motverkas då det finns ett ramverk som talar om vad som är tillräckligt bra.

Sammantaget ger det moderna arbetslivet nya utmaningar för både medarbetare och chefer. Ledarskap tar nya former. Det handlar nu mer om att facilitera för en engagerad medarbetarkår. Det återspeglas exempelvis i den nya arbetsmiljöförordning som började gälla i vår (AFS 2015:4) och som syftar till att systematisera arbetet med organisatoriska och sociala förhållanden för att främja en god arbetsmiljö. Med tydliga arbetsbeskrivningar och överenskommelser om prioriteringar kan stressen bekämpas och prioriteringssvårigheter bemötas. Därmed är en grundplatta lagd för uthålligt god produktivitet.

Ledarnas stödfunktioner måste hänga med i dessa förändrade krav och möta ledaren i de vardagens utmaningar det innebär. Låt oss utforma det moderna svenska arbetslivet utifrån aktiva val, mota stressen och ge våra ledare förutsättningarna att leda i ett modernt arbetsliv. Välmående företag leds av väl fungerande chefer på alla nivåer.

Jorden runt pågår nu aktiviteter under 2016 års Internationella Coachvecka #icw2016, inomICF-Global.

Här inom ICF Sverige, #icfsverige har vi en artikelserie som rullar varje dag under veckan.
Måndag 16 maj : Världens största branschorganisation för professionella coacher
Tisdag 17 maj: Vad är ICF-coaching?
Onsdag 18 maj: Coaching kan bidra signifikant till ledares utveckling
Torsdag 19 maj: Coaching – kompetensutveckling för det moderna arbetslivets krav
Fredag 20 maj: Tips att tänka på när du väljer en coach
Lördag 21 maj: ICF globalt – vi finns där du behöver oss
Söndag 22 maj: ICF-coachernas kunder berättar