Personligt ledarskap, precis som alla andra former av ledarskap, bygger på medvetenhet, tydlighet, målfokusering, handling, känslomässigt engagemang och ansvarstagande. Samtliga av dessa komponenter ingår i coaching processen- en väg mot personligt ledarskap och ökad livskompetens.

Coaching innebär en medveten och tydlig kommunikation som bygger på självkännedom och medvetenhet om styrkor, drivkrafter, värderingar och hinder. Ökad medvetenhet är viktiga verktyg som skapar förutsättningar för nya perspektiv på vägen mot dina mål och önskningar. För att detta ska leda till förändring finns ett tydligt fokus på handlingar. Utan handlingar- nya handlingar, sker ingen förändring och utveckling.

Coaching hjälper dig att hitta dina personliga potentialer och utgår från att du har både vilja och förmåga att ta eget ansvar för din egen förändring. Hos en coach får du inte tips eller goda råd för hur du ska agera. I stället får du frågor och anda redskap som hjälper dig att hitta dina egna svar. En förändring som är förankrad inom dig själv har goda förutsättningar att leda dig i önskad riktning.

Coaching handlar om att skapa och hantera förändringar, privat eller yrkesmässigt, i livet. Ämnena för coaching är lika mångfacetterade som vi människor är olika. För någon handlar det om ökad självkänsla, bättre kondition, sätta gränser, stressa mindre, mer tid med familjen eller konflikthantering. För andra handlar det om att byta karriär, utvecklas som ledare/chef, skaffa sig en utbildning, starta eget eller att förverkliga en dröm.

För att förändringar ska vara hållbara behöver de ha en positiv känslomässig och positiv koppling, det är det som skapar motivation till att agera. Coaching engagerar både hjärta och hjärna, vilket är mycket effektivt för en hållbar förändring.

Personligt ledarskap – Längtan att förverkliga sig själv Personligt ledarskap handlar om resurser och mod för att leda dig själv genom livets utmaningar för att få ut bästa möjliga av dig själv och din situation. Personligt ledarskap handlar om att hantera och skapa förändringar som gagnar dig och dina önskningar om ett liv i balans och harmoni.

Att växa och utvecklas har i alla tider varit ett av mänsklighetens dilemman och strävanden, det är en del i vår process som människor. Människan har en inneboende längtan att förverkliga sig själv, en drivkraft som ger livet en djupare mening. (det översta steget i Maslows behovspyramid) Mening i livet känner du då du tex. befinner dig på rätt plats och i rätt sammanhang (fysiskt såväl som psykiskt). Att känna dig själv och dina behov är förutsättningar för att kunna vara på rätt plats och att befinna dig i rätt sammanhang, och att hantera de tillfällen då du behöver inse att det inte är möjligt just nu att vara det.

Kompetens handlar om förmågan att utföra och hantera en uppgift genom att använda kunskaper och färdigheter för handling i ett specifikt sammanhang. Livskompetens handlar om att använda, eller då det behövs – skaffa dig, kunskaper och färdigheter för att hantera de utmaningar som livet erbjuder dig. Coaching ger dig redskap för att utveckla och stärka din livskompetens.

Coaching- samtal för växande och utveckling
Coaching är samtal som ger dig nya perspektiv och kraft till nya handlingar så att du kan minska glappet mellan där du är och där du vill vara.

Vilsenhet, obeslutsamhet, dålig självkänsla, oro, relationer som inte fungerar tillfredsställande, otrivsel och stress är erfarenheter som kommer till oss alla under livet. Ibland går allt väldigt fort, du kanske upplever stress och otillräcklighet. Ibland står livet stilla, du kanske upplever frustration eller tristess. Ibland tar sig livet vägar du inte önskar, du kanske drabbas av arbetslöshet, ensamhet, minskad inspiration eller annan form av förändring i livet. Vid dessa tider i livet kan du behöva någon utomstående att tala med. Samtal med en coach ger dig tid och redskap för reflektion, insikt och handling- viktiga faktorer för växande och utveckling.

Att på ett medvetet sätt förhålla dig till livets erfarenheter, reflektera över och formulera tanker, känslor och upplevelser, leder till en ökad känsla av frihet då du kan förstå dina reaktioner och välja nya förhållningssätt och handlingar.

I alla livets utmaningar finns en möjlighet att växa och bli stärkt –att bli mer livskompetent.
Känner du en längtan, en längtan att växa, utvecklas och skapa ny inspiration?
En professionell coach ger dig verktyg och stöttar dig på vägen!

Marie-Louice Wallin, ICF Certifierad Coach (ACC) Medlem i ICF