Metaanalys utförd av University of Amsterdam *).

Analysen görs på 107 olika forskningsstudier varav 18 har dragits av som särskilt avgörande.

Syfte: att klargöra om coaching optimerar individens förmåga att prestera i sin professionella roll, identifiera viktiga parametrar för det och att samla in kunskapen i ett ungt vetenskapsområde i stark utveckling.

Fem parametrar med stark koppling till effekterna av ledarskap valdes för vidare analys

Resultatet visar att coachingen har avgörande positiva effekter på alla dessa parametrar

 1. Måluppfyllelse – 74% ökning
 2. Prestanda – 60% ökning
 3. Attityder och arbetssätt – 54% ökar
 4. Trivsel – 46% ökning
 5. Justering och spänningstolerans – 43% ökning

Områden för kontinuerlig utveckling

 • Analysen visar en signifikant positiv effekt inom alla parametrar
 • En relativt snabb effekt hittades efter redan några sessioner
 • Med längre insatser ökade meningsfullheten och uthålligheten av effekterna
 • Framtida forskning behövs inom flera områden
 • Frågan är redo att flytta från ”Fungerar det?” till ”Hur fungerar det?”

BEVIS PÅ COACHING OCH RESULTAT – 2018. EN SAMMANFATTNING

De flesta resultat under de senaste åren hittades runt individuell coachning av professionella coacher och coachande ledarskap.

Ledare som låter sig själva bli coachade är också mycket mer skickliga i tillämpningen av coachande ledarskap.

Ledarskap med framgångsrikt coachande ledarskap är också mer framgångsrika totalt sett som ledare och chefer.

Studier från neurovetenskap, motivationsforskning, innovation och entreprenörskap, psykologi, vuxenpedagogik, organisationsutveckling, ledarskap och andra relevanta områden ger ytterligare tips och stöd för området coachning / motivationssamtal.

Resultat på en högre organisatorisk nivå inom alla dessa områden är fortfarande svåra att fastställa med noggrannhet på grund av komplexiteten i uppgiften och miljön.

Några ytterligare resultat i coaching och coaching ledarskap upprättat genom forskning är:

 • Ökning av självkänsla och känsla av personlig kontroll
 • Lägre stressnivåer
 • Förmåga att se vad som finns där, för att se på möjlig förbättring
 • Får lättare nya perspektiv
 • Ökning av innovativ och problemlösande kapacitets
 • Personlig prestationsökning
 • Intresset och färdigheterna för samarbete ökar
 • Ökad laganda
 • Coaching på beteendnivå och SMART-mål är inte lika effektiv på lång sikt som när de är kopplade till syfte, avsikter och värderingar

Nuvarande hypotes:
Coachens förståelse av sammanhang och användning av detta påverkar coachingens resultat på ett positivt sätt.

Förmågan att hantera förändringar med komplexitet kommer att öka från coaching.

För fullständig rapport se;
*) Theeboom, T., Beersma, B., & van Vianen, A. E. (2013). Does coaching work? A meta-analysis on the effects of coaching on individual level outcomes in an organizational context. The Journal of Positive Psychology, 1-18 (synopis).