Att anlita en coach är ett sätt att skaffa sig ett stöd för att genomföra en förändring man ser sig behöva, yrkesmässigt eller privat. Ofta tänker vi oss att förändring handlar om att bestämma sig och sedan göra. Coachen vet att det finns fler steg än så. När du börjar göra kommer motståndet och genom att jobba sig igenom det tillsammans med någon som hjälper dig reflektera skapas lärandet som gör skillnaden.

Det genomsnittliga coachuppdraget i Sverige rör sig om en period mellan 4 och 6 månader enligt en undersökning som PWC gjort på uppdrag av ICF, International Coach Federation. 4-6 månader är tid nog för att identifiera hindren, pröva nya strategier, välja en framtida och arbeta in den i vardagen. Det tyder på att coaching här används ofta för en specifik fråga man vill jobba sig igenom.

Den längre form av åtaganden som sträcker sig över ett år eller flera är mindre vanlig här än i globala mätningar. De handlar ofta antingen om ett kontinuerligt professionellt reflektionsutrymme för ledande befattningar och utsatta positioner eller större livsförändringar där insikt leder till ny förändring som leder till ny insikt och processen får ta sin tid.

Vad händer då under en period med coachning? Varför löser man det inte bara med ett samtal eller två och så går man hem och gör rätt i fortsättningen?

En period tillsammans med en professionell coach börjar alltid med en gemensam överenskommelse där du som klient får klargöra vad det är du vill förändra och får formulera ett mål. Det kommer att vara mätbart på det sätt som passar dig och ditt ämne, ”jag ska öka omsättningen med x kr per månad”, ”jag ska öka medarbetarnöjdheten med x procentenheter i nästa medarbetarundersökning” eller ”jag ska gå hem från jobbet nöjd med dagen och med uppnått dagsbeting”. Tillsammans med coachen mejslar du fram vad det egentligen handlar om och vad du vill uppnå med den period ni jobbar tillsammans.

Säger du att du ”vill bli en bättre chef” lär coachen fråga dig frågor som ”hur du kommer att veta att du är en bättre chef” och på så sätt skapar ni avstämningsformen som passar dig för just ditt mål. Det kan vara en siffra, en känsla, ett resultat. Allt är individuellt.

För många som får coachning som en del av kompetensutveckling på jobbet börjar det med ett trepartssamtal där arbetsledare, klient och coach utformar målet för coachningen tillsammans. Den som anlitar en coach till någon av sina anställda gör det med en tanke om önskad utveckling och i trepartssamtalet tydliggörs och diskuteras de olika förväntningarna och en av alla parter uppfattad som rimlig och önskad målbild tas fram.

I de löpande coachsamtalen tar klienten själv ansvar för att till varje samtal ta med sig ett ämne för dagen som utgör utgångspunkten för det fortsatta lärandet. Coachen klargör, speglar och utmanar för att specificera hur lösningen av dagens ämne bidrar till utvecklingen och ni arbetar sedan tillsammans fram det du behöver för att komma vidare

En coachprocess kan övergripande beskrivas som en inlärningsprocess där du reflekterar och prövar. Inledningsvis sätter du mål och utformar handlingar. Det skedet av coachningen kan vara utmanande då du ifrågasätter dina gamla mönster men drivs av din vilja till förändring och brukar som helhet kännas ganska lätt. Därifrån går du vidare till att i vardagen börja tillämpa din vilja till förändring. Du börjar göra annorlunda, ta nya steg. Det är spännande och roligt, kanske lite läskigt men ändå det du vill. Det coachen, som är erfaren just av förändringsprocesser vet, är att det kommer motstånd. När du börjar agera annorlunda förändras din vardag. Vi har alla ett inneboende motstånd mot förändring och skapar ibland egna hinder som nu kommer till ytan och utmanas. Samtidigt rubbar du genom dina nya sätt att agera cirklarna för andra runt dig. Trycket att ”bli som vanligt” kommer ofta in i bilden. Det är lätt att det inte blir som du tänkt dig och då är det lätt att tappa sugen. Din coach finns då där i dina regelbundna coachsamtal och lyfter bakslagen från misslyckande till lärtillfällen. Vad händer här? Vad säger det här dig? Vad finns det att lära i det här? Du drar dina lärdomar och går vidare.

Coachsamtalen kommer regelbundet som dina avstämningspunkter och tillfällen att finslipa och justera. Så småningom börjar de nya mönstren sätta sig, de inledande motstånden är övervunna och du får flyt igen. Du är redo att avsluta coachningen för den här gången. I det avslutande coachsamtalet (som om ni började med en trepart ofta är så igen) stämmer ni av vägen ni gått, lärdomar du gjort och hur du står i förhållande till målet nu. Det som är viktigt för dig att komma ihåg fortsättningsvis tar du med dig och så går du vidare en erfarenhet rikare.

Den här sortens förändringsprocess är mer än ett beslut och en ny vana. Det är därför det tar tid.

Har man en gång gjort en utvecklingsresa med hjälp av en professionell coach så kommer man ofta tillbaka. Nästa gång en utmaning ligger framför dig så vet du hur mycket mer du kan plocka ur den genom att ta coachning under tiden du tar dig an den och en ny serie coachsamtal bokas ofta in. Inte för att du inte vet hur du ska göra utan för att du vill åt det där maximerade lärandet som coachning kan ge när du inte bara armbågar dig igenom vardagen utan gör det medvetet och reflekterande tillsammans med någon som håller dig vid det du säger är viktigt för dig även när du själv kanske hade velat ta den enkla vägen och ge avkall på det.