Joel Di Girolamo och J Thomas Tkach från ICFs globala forskningscenter har gjort en metastudie på forskning kring det alltmer populära användandet av coachingfärdigheter i ledarskap. An exploration of managers and leaders using coaching skills.”

Studien visar på tydliga skillnader i förutsättningar mellan ledaren som använder coaching som ett verktyg i sin dagliga verksamhet och coachen som använder coaching som samtalsmetod.
De båda kommer in i coachingen från olika perspektiv där coachen har en mer fristående och renodlad roll medan manager/ledares situation är mer komplex då det även finns en organisatorisk kravbild och lojalitet, de har fler aspekter än den coachade medarbetarens egen agenda att ta hänsyn till och använder oftare det coachande förhållningssättet som en del av alla samtal medan coachen jobbar specifikt i coachsamtalet.

Likheter mellan managers/ledare med faciliterande metod och professionella coacher:

 • Ställer kraftfulla frågor
 • Aktivt lyssnande
 • Medvetenhet och reflektion
 • Komma fram till egna lösningar
 • Utvecklingsfokus
 • Empowering, uppmuntrande 

De skiljer sig främst åt i att
Chefer…

 • Är mer direktiva
 • Har en egen agenda
 • Kan sätta organisationsutveckling före personlig
 • Är mer resultatansvariga

Medan coacher …

 • Är mer fokuserade på individen

Studien föreslår att forskning bör för att bli tydligare anamma ett särskiljande ordval. Istället för termen ”managerial coaching” bör man använda ”ledare som använder coachingfärdigheter” alternativt ”… ett coachande förhållningssätt” för att mer exakt beskriva det fenomen man studerar till skillnad från när man studerar professionella coachers arbetssätt.

Studiens samlade resultat visar även att chefens användande av ett coachande förhållningssätt i sin ledarstil har positiva effekter och är uppskattat bland medarbetarna. Managers och ledare som hade mest positivt inflytande på sina anställda hade en tydlig övervikt mot faciliterande roll/coachande förhållningssätt (man skiljer i studien på faciliterande roll (till stor del baserat på coachingfärdigheter) och krav och kontroll-metod. De färdigheter som signifikant sticker ut som mest nämnda positiva förmågor hos en chef är kraftfulla frågor och aktivt lyssnande, typiska kärnkompetenser hos en coach. 84 % av de svarande ansåg att det vore en fördel att arbeta för en manager/ledare som hade genomgått en coachutbildning.

Det tycks som om ledares användande av coachingfärdigheter har större effekt på jobbtillfredsställelse och medarbetares utveckling än på prestation i sig.

Det enskilt största en organisation kan göra för att minska effekter av vanligast förekommande svårigheter som ex. bristande medarbetarengagemang och hög personalomsättning är enligt studien att implementera en coachande kultur.