Av Marie-Louice Wallin, ICF Professional Certifierad Coach, PCC

 

Att göra förändringar i sitt eget liv är inte alltid helt lätt. Gamla vanors makt kan vara stark och begränsande. Det nya och okända kan kännas skrämmande och på så vis stoppa oss från att göra en förändring.

 Att samarbeta med en coach ger dig en trygg och hållbar resa mot en önskad förändring.

Genom att arbeta med en förändring på ett strukturerat och medvetet sätt skapar du bästa möjliga förutsättningar för att du ska genomföra förändringen, och dessutom lära mer om dig själv på vägen.

 Ett möjligheternas hav

 Utveckling har alltid varit en av människans starka drivkrafter, det är det som har fört oss dit där vi är idag. Ofta talas det i dag om vikten att vara förändringsbenägen och att ha förmåga att hantera förändringar. I vårt moderna samhälle går förändringarna ofta väldigt fort i kombination med stora valmöjligheter. Detta gör att vi bland tappar bort oss själva, att vi hamna på ”fel” tåg eller att vi känner oss stressade och vilsna.

Utveckling och förändring innebär alltid ett visst mått av osäkerhet- du vet vad du har men inte vad du får om du gör en förändring.

I samarbetet med en coach befinner du dig i en förtroendefull och en stödjande miljö där du i trygghet och egen takt kan utforska de steg som du behöver ta för att nå ditt mål. Du får verktyg för att reflektera, sortera och prioritera i möjligheternas hav.

GROW- från ett läge till ett annat

GROW-modellen är ett kraftfullt och tydligt verktyg för ditt förändringsarbete som leder dig till ökad medvetenhet, nya perspektiv och handlingsmöjligheter.  På resan får du hjälp med att lyfta fram och optimera din egen inre potential av styrkor och möjligheter.

Grundmodellen infördes av John Whitmore. Modellen har sedan använts och utvecklats av flera aktörer inom området; bla Max Landsberg, Alan Fine och Myleys Downey.

John Whitmore är en av förgrundsfigurerna inom coaching. Han var racerförare och tog metoden med sig in arbetslivet. Whitmore menar att det handlar om att se idrottarens eller medarbetarens möjligheter, i stället för att se sig själv som den allsmäktiga tränaren eller chefen. Han skapade en 4-stegs modell som används i coachsamtal för att skapa och nå mål.

 

G Goal (Mål)                                              Sätta upp målet, på lång sikt och för samtalet

R Reality (Verklighet/ Nuläge)              Utforska nuläget

O Options/ Opportunities/Obstacles   Alternativa lösningar och strategier. Hinder
(Alternativ/ Möjligheter/Hinder)

W Who, When, Will, Wrap up               Tidsättning, behovsbeskrivning och motivation
(Vem, När, Vilja, Sammanfatta)

 MÅL (Önskat läge)

Rätt satta mål är en förutsättning för en framgångsrik förändring. Ett tydligt mål gör det lättare att se och ta reda på vilka resurser och steg du behöver på vägen mot målet. Om du inte vet vart du vill resa, kommer du heller inte att veta vilken väg du ska ta eller vad du behöver på resan. Att lägga tid på att utforska det eller de mål du jobbar mot är därför av stor vikt.

Vad är det du vill uppnå- på så väl kort som på lång sikt? Här utforskas vinsten med att nå målet,  vad kommer det att ge dig, vad kommer det att innebära för dig? Svaret på dessa frågor kommer att bli motorn som driver din förändring framåt, i med- och motgång.

För att hitta och formulera ditt mål arbetar du och din coach med frågor som:

 • Vilket är ditt mål?
 • Vad specifikt är det du vill uppnå?
 • Hur hänger målet samman med dina/ditt långsiktiga mål?
 • Hur hänger målet samman med dina grundläggande värderingar?
 • Vad kommer du att ha då, som du inte har nu?
 • Hur kommer det att kännas då?
 • På vilket sätt är detta viktigt för dig?
 • Hur viktigt är det?
 • Hur vet du att du nått ditt mål?
 • Är målet SMART (Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt och Tidsatt)?

NULÄGE (Verklighet och förutsättningar)

För att göra en förändring behöver du veta vad ditt utgångläge är. För att skapa rättvisa förutsättningar för arbetet mot målet behöver du utgå från den verklighet där du befinner dig nu. Nuläget blir utgångspunkten där du tar avstamp ifrån.

I den här fasen blir du medvetenhet om vilka de rådande förutsättningarna är, vilka resurser som finns och vilka som kan komma att behövas.

Vi kan säga att du och din coach gör en resursanalys. En resurs är en tillgång, det du behöver,  för att genomföra förändringen. Det kan vara både inre och yttre resurser, egna resurser och resurser som andra människor har eller kan ge. Exempel på resurser; tid, pengar, mod, stöd, kunskap, löparskor, motivation, lokal/hus, energi etc.

I arbetet med resursanalysen arbetar du och din coach med frågor som :

 • Hur ser din situation ut just nu?
 • Finns det fler/andra sätt att beskriva det på?
 • I hur stor utsträckning kan du själv påverka dina möjligheter att nå målet?
 • Vilka resurser har du idag?
 • Vilka andra resurser behöver du- och i vilken utsträckning?
 • Vad har du provat tidigare?
 • Vilka personliga egenskaper kan du använda dig av?
 • Vad har hindrat dig tidigare/ från att göra mer?
 • Vilka hinder ser du idag/ kan du tänkas stöta på?
 • Hur kan du hantera dessa hinder?

MÖJLIGHETER (Alternativ, hinder)

Till ett mål finns det ofta många alternativa vägar. I den här fasen undersöks tänkbara vägar framåt för att nå målet.

Här är det viktigt att vara så öppen för alternativa lösningar som möjligt. Utan den öppenheten är det lätt att automatiskt välja de vägar som är invanda, men som kanske inte ger bäst resultat. Det handlar om att tänka i nya banor då de banor som redan provats inte gett önskat resultat. Möjligheter som tidigare provats med gott resultat, i en liknande situation, är givetvis värdefulla.

Ofta vet du själv vilka hinder eller utmaningar som du kan behöva hantera. Det blir då viktigt att utforska hur dessa ska hanteras så att de inte sätter ”käppar i hjulet” för dig i att nå ditt mål. Hinder kan ligga på ett inre eller på ett yttre plan. Att medvetandegöra hinder och utmaningar skapar en större förberedelse och säkerställer att energi och fokus inte tappas i allt för stor omfattning. Det kan bli aktuellt med att ha en ”plan B” som ett sätt att hålla riktningen mot önskat mål i händelse av att yttre eller inre hinder kräver detta.

För att arbeta med att utforska möjligheter och hantera hinder arbetar du och din coach med frågor som:

 • På vilka olika sätt skulle du kunna ta dig till ditt mål?
 • Vilka olika vägar framåt ser du?
 • Vilka för- och nackdelar finns med de olika alternativen?
 • Vilket föredrar du och varför?
 • Vilken väg framåt tror du skulle ge bäst resultat? Varför?
 • Vilket av förslagen känns mest lockande för dig själv? Varför?
 • Har du något eget motstånd inför ditt mål eller vad som krävs av dig för att nå det?
 • Hur kan du hantera detta motstånd?
 • Vilka resurser kommer du att behöva för att kunna nå ditt mål?
 • Vilka personliga egenskaper behöver du förstärka/utveckla?
 • Är det något mer du behöver?
 • Behöver du justera något av dina övriga mål och åtaganden för att lyckas med din målsättning inom givna tidsramar?
 • Om du kunde önska vad som helst i form av stöd – vad skulle det vara?
 • Vad skulle du göra om allt vore möjligt?
 • Finns det något som kan hindra dig? Hur ska du hantera det?
 • Behöver du en plan B?

 

 VÄGEN FRAMÅT (Sammanfattning, Nästa steg, Vill)

Nu handlar det om att omsätta insikter i handling, att göra skillnad. Den här fasen handlar om att välja en väg framåt utifrån de förutsättningar och alternativ som du blivit medveten om i de tidigare faserna.

Tydliga handlingar och motivation blir ”benen” på förändringen, det som gör skillnad för dig och minskar glappet mellan där du är och där du vill vara. Svaret på frågan vad som ska göras, av vem, hur det ska ske och när skapar tydlighet och gör dig till ägare av din egen förändring. Din motivation, vilken är en viktig ingrediens genom hela processen, blir själva drivkraften till genomförandet.

För att omsätta insikter i konkret handling arbetar du och din coach med frågor som:

 • Kan du sammanfatta vad du kommit fram till?
 • Vilket blir ditt nästa steg? Och därefter?
 • Vad kommer du att göra annorlunda efter vårt samtal i dag?
 • Vilket alternativ/vilken väg framåt väljer du?
 • När kommer du att göra det/påbörja?
 • Är det någon som behöver känna till/involveras i dina planer?
 • Vilket stöd kommer du att behöva från andra? Hur ska du göra för att säkra detta?
 • Hur säker är du på att du kommer att göra detta – på en skala från 1–10?
 • Vad är det som hindrar det från att vara en 10:a?
 • Vad behöver du för att minska det glappet?
 • Hur vill du utvärdera din förändring?
 • Har du nått det du önskade? (slutgiltigt/ dagens samtal)
 • Vad tar du med dig från det här samtalet?
 • Vad har du lärt dig om dig själv?

ICF`s (International Coaching Federation) definition av coaching
Coaching är ett partnerskap med klienter i en medvetandegörande och kreativ process
som inspirerar dem att maximera sin personliga och professionella potential.

Är det dags för en förändring?
Hitta din coach här

Marie-Louice Wallin, ICF Professional Certifierad Coach, PCC