Mentorcoaching

Mentorcoaching syftar till att utveckla dig som coach. Du blir coachad och får feedback, baserat på observerad eller inspelad coaching. Dialogen sker i linje med ICFs kärnkompetenser. När du väljer mentorcoach är det av största vikt att du väljer en coach med stor erfarenhet av coaching. För certifiering på ACC-nivå ska mentorcoachingen omfatta minst tio timmar av en mentorcoach som är minst omcertifierad på ACC-nivå. För certifiering på PCC-nivå ska du ha sammanlagt minst tio timmars mentorcoaching av en PCC-certifierad mentorcoach. För MCC-certifiering krävs ytterligare tio timmars mentorcoaching av en MCC-certifierad mentorcoach. Mentorcoachingen ska vara fördelad över en period på minst tre månader. Max sju av de tio timmarna får vara gruppcoaching (max tio deltagare). Tre timmar måste alltså vara individuella. Du behöver ha fullgjort minst 10 timmar mentorcoaching innan du skickar in din certiferingsansökan till ICF. Vid certifiering ska den vara under och/eller efter påbörjad utbildning. Gäller det omcertifiering på ACC-nivå ska den vara under senaste tre-årsperioden, dvs under gällande certifieringsperiod.

Hur väljer du mentorcoach

När du väljer mentorcoach är det av största vikt att du väljer en coach med stor erfarenhet av coachning och är certifierad på minst den nivå som du vill certifiera dig. För mentorcoacher på ACC-nivå gäller att man ska ha fullgjort minst en treårsperiod som certifierad och ha förnyat sin ACC-certifiering för att vara godkänd mentorcoach.

Vad behöver bifogas i certifieringsansökan

Till din certiferingsansökan ska du bifoga en mentorlogg innehållande:
* Namn på mentorcoachen
* Mentorcoachens certifiering
* Mentorcoachens kontaktuppgifter (tel/mail)
* Start- och slutdatum för mentorcoachingen
* Totala antalet timmar

Du kan ha flera mentorcoacher och då är det viktigt att uppgifterna för var och en förs in i din mentorlogg.
Du är inte skyldig att tillhandahålla dokumentation från din mentorcoach, men din mentorcoach ska kunna bekräfta att coachningen har ägt rum.