När ICF Sveriges årsmöte gick av stapeln i måndags blandades nationella ambitioner med globala riktmärken för coachbranschen. Coaching har under de dryga 25 år Internationella Coaching Förbundet funnits haft en snabb och bred utveckling som bransch. Förutom den individuella coachingen har teamcoaching kommit allt starkare på senare år och blivit en del i hur effektiva och kraftfulla team byggs upp. Antalet interncoacher, dvs anställda coacher som coachar personalen inom organisationen växer också snabbt och verkar under lite annorlunda förutsättningar än de traditionella externa coacherna som utan bindningar verkar i ett utifrånperspektiv. De interna coacherna har fördelar i systemförståelse kring klienten och är väl insatta i arbetsplatsens förutsättningar men har också en del ställningstaganden att göra kring hur hantera att coacha inom en organisation och därmed ha flera klienter, ofta på olika nivåer, inom samma verksamhet utan att riskera bryta förtroende och tillit i något led.

För att möta de många olika behoven i det snabbt växande förbundet har ICF på global nivå delats i sex undergrupper som möter olika behov och Kaveh Mir från den globala styrelsen medverkade med en överblick över vad som rör sig i förbundet världen runt. ICFs Svenska ordförande Dennis Larsson kopplade sedan det till de svenska strategierna som en förlängning av ICFs globala strategiska plan och medlemmarna avrundade med gruppdiskussioner kring förbundets utveckling utifrån dessa.

Mångfalden inom coaching speglas också i den styrelse som under årsmötet valdes där ledamöterna representerar en bredd i erfarenhet och bakgrund, återspeglande nationellt såväl som internationellt arbete.

ICFs styrelse består nu av:

Dennis Larsson, ordförande.
Malin Avalon Engquist
Caroline Rosado
Lena Asplund Sander
Lars Lagerstedt
 Carrol Ann Ewertsdotter Larsson
Katarina Callaghan
Peter Englén
Lena Sobel, suppleant

Nya in i styrelsen är Malin Avalon Engquist och Caroline Rosado.
Malin har tidigare arbetat som professionell Internationell sälj-, ledarskap- och teamtränare, har en fil.mag inom Ekonomi samt HR-utbildning vid universitet och är nu verksam som konsult med fokus på coaching i digitala kanaler.
Caroline har de senaste 10 åren jobbat som VD (kedjeledare) och har stor erfarenhet kring förändringsarbeten på både strategisk samt operativ nivå i liknande medlemsorganisationer som ICF. Hon har även verkat internationellt under några år i Spanien på bland annat Exportrådet och Handelskammaren och är nu coach på heltid.