Av Marie-Louice Wallin,  ICF Professional Certified Coach, PCC,

Inom stressforskningen beskrivs stress som ett tillstånd då vi inte har eller upplever oss
inte ha de resurser vi behöver för att leva upp till de krav andra eller vi själv ställer på oss

Stress – ett helhetsperspektiv
Vad som skapar en upplevelse av stress är mycket individuellt och skiljer också över tid för en och samma individ. Det som stressar dig stressar inte mig, det som stressar mig i min nuvarande situation stressar inte mig då jag befinner mig i en annan situation.

Stress bör alltid ses i ur ett helhetsperspektiv. Ofta är det inte enskilda händelser eller upplevelser som skapar känslan av att vara stressad. Det är ofta flera olika händelser och upplevelser som tillsammans skapar denna upplevelse. Livet är en helhet och upplevelsen av stress är en del i det.

Stressorer

Det finns en mängd olika faktorer som bidrar till att skapa känslan av att vara stressad. Inom stressforskningen kallar man dessa faktorer stressorer.

Vi lever i dag i en tid med många och snabba förändringar. Idag befinner vi oss i ett oändligt hav av valmöjligheter, både privat och yrkesmässigt. Din stenåldershjärna (ja, din hjärna har inte utvecklats lika mycket som vi som människor har utvecklat vårt sätt att leva) upplever ofta dessa förändringar som ett hot, vilket den försöker skydda sig eller fly från- för att skydda dig från fara. Din hjärnas viktiga uppgift är att se till att du överlever och det ska du givetvis tacka din hjärna för. Din hjärna är hela tiden är på sin vakt för att scanna av omgivningen för att upptäcka eventuella hot och faror. En föränderlig tillvaro med stora krav gör att din hjärna jobbar oavbrutet och skickar signaler till kroppen om att gå till försvar eller fly (fight or flight).

Stimulans
Din hjärna behöver stimulans, lagom med stimulans. Inte bara för mycket stimulans skapar stress, även för lite stimulans kan skapa stress. Att inte få utmaningar som gör att du får lära nytt och växa kan skapa känsla av tristess och understimulans.

Idag talas mer om den nya formen av stress,  IT- och teknikstress. I en ständigt uppkopplad tillvaro blir stressen och frustrationen ofta påtaglig då tekniken inte fungerar, samtidigt som du via tekniken får en stor mängd information att hantera och ta ställning till. Din stenåldershjärna jobbar för högtryck med att sortera och agera,  inte konstigt att det blir ”kortslutning” ibland.

Tid
Tid är ofta kopplat till stress. Tid är en subjektiv upplevelse, så det handlar om huruvida du upplever att du har tillräckligt med tid eller inte. Inte bara tidsbrist skapar stress, att ha för mycket tid kan också skapa stress. Likaså att inte själv få bestämma över din tid, vad som ska göras när och hur är en stark stressor.

Ensamhet
Att känna sig ensam har visat sig, ur hälsosynpunkt, vara mer skadligt än fetma. Att ingå i meningsfulla sociala sammanhang, att vara socialt accepterad har för din stenåldershjärna ett stort värde ur överlevnadssynpunkt. Att bli utesluten ur gruppen är en av hjärnans största farhågor, ju fler som kan samla mat och skydda flocken ju större chans har du att överleva.

Ledarskap
Det talas i dag mycket om vikten av gott ledarskap, och ur stressynpunkt är detta en hälsofaktor. Ett otydligt ledarskap i en arbetssituation skapar stress, då din hjärna inte vet vad som gäller och hur den ska hantera situationen.
Det personliga ledarskapet, att leda dig själv, lyfts fram som en framgångsfaktor i många sammanhang. Att känna att du växer och utvecklas är stärkande men det kan också skapa stress. Krav på ständig utveckling och förändring/ förbättring kan skapa svårigheter att kunna vara nöjd med det som är, att vara nöjd med dig själv för att du är du. Det personliga ledarskapet och självkänsla hör ihop. En låg självkänsla, att inte värdera dig själv för den du är, är också kopplat till upplevelsen av stress. En låg självkänsla är ofta kopplat till höga krav på sig själv, svårare att sätta gränser och väcker känslan av att inte räcka till. Detta gör att känslan av stress ökar.

Näring
Din kropp behöver näring, varierad och näringsrik kost för att fungera optimalt. Du tankar din 95-oktaniga bil med 95-oktanig bensin, inte 98-oktanig bensin. Då oljelampan i din bil lyser, fyller du omedelbar på med ny olja (du fortsätter inte köra och tänker att du fyller på olja i nästa vecka), då din mobil visar att den behöver laddas kopplar du den till laddaren. Gör du detsamma för dig själv? Att inte ge din kropp regelbunden och näringsrik kost skapar stress i din kropp som då inte kan prestera optimalt.

Fysisk aktivitet
Din kropp är skapad för fysisk aktivitet. Om din kropp skulle skapats efter det stillasittande liv som för många är aktuellt i dag skulle den ha sett annorlunda ut. Att inte använda din kropp varierat och regelbundet sliter på kroppen och gör att du inte får utlopp för den energi som din hjärna ger kroppen signaler om via fight/ flight – systemet. Detta kommer att leda till att din kropp går på tomgång, din hjärna säger åt kroppen att kämpa eller fly, medan du sitter kvar i soffan och oroar dig för framtiden.
 

Sömn
Att inte sova tillräckligt mycket och med tillräckligt god kvalitet kommer påverka kroppens återhämtning och reparerande processer. I vårt moderna samhälle, där vi är ständigt uppkopplade och med möjlighet till ljus dygnet rumt, påverkas hjärnans normala utsöndring av sömn- och vakenhessignaler.
Stress gör dig på kort sikt mer alert och vaken. Och det är bra då fara hota, men på sikt skapar detta ett slitage och du får svårt att gå ned i varv t.ex. då du ska sova, du får sömnproblem.

Onda cirklar
Det uppstår ofta en ond cirkel vid stress. Du kanske brukar hoppa över lunchen för att jobba ifatt, eller hoppar över din träning för att du känner dig så trött, struntar i den så välbehövliga nedvarvningspausen. Detta gör att du inte gör dig av med den överskottsenergi som ditt fight/ flightsystem skapat, för att skydda dig mot faran.

Stress skapar en känsla av otillräcklighet och du kanske jobbar ännu mer, vill prestera ännu bättre för att visa (för dig själv eller andra) att du kan, i stället för att ta en paus eller säga stopp.

 

Vad skapar stress hos dig?
Att känna igen dina egna stressorer är ett första steg för att kunna skapa förutsättningar för mer harmoniskt liv, där du på ett konstruktivt sätt kan hantera och förebygga dina stressreaktioner. Se kommande artikel om stressreaktioner.

 

Här hittar du din professionella coach!

Marie-Louice Wallin
ICF Professional Certified Coach, PCC