Som en del av den nu pågående internationella coachveckan bjöd ICF Sverige in till virtuellt runda bordssamtal med personalansvariga och inköpare av coaching. Syftet var att utbyta information kring hur man som inköpare kan säkra vad det är för tjänst man får och hur man som coach kan arbeta för att skapa bättre förutsättningar för den som ska köpa coaching.

Under ett webbaserat lunchmöte med deltagare från syd till norr informerade Lena Gustafsson, ordförande i ICF Sverige och själv ICF Professional certified coach (PCC) tillsammans med Pavla Kruzela ICF Master certified coach (MCC) om ICF och hur organisationen arbetar med att kvalitetssäkra coaching för att skapa trygghet för den som köper tjänsten.

ICFs certifieringssystem är ett tidsbundet sådant där en certifiering på alla nivåer gäller i tre år och därefter förnyas. Fortsatt kompetensutveckling är ett krav för att få förnya och säkrar att coacher fortsätter utvecklas och lär nytt.

Lena Gustafsson berättade om ICF som organisation i Sverige och globalt. Pavla Kruzela tog vid med information om de av ICF definierade elva kärnkompetenserna inom coaching och hur ICF säkrar utbildningsnivån hos coacher.

Med utgångspunkt i några bilder från ICF global coach study från 2016 samtalades sedan kring vilka nivåer i organisationen som vanligen köps in coaching till. Sverige skiljer sig där lite från resten av världen då det här är fler på ren medarbetarnivå som får tillgång till coaching medan det i övriga världen oftare förbehålls högsta ledningsnivåerna. Studien visar också att coaching är vanligast i åldersgruppen 35-44 år och att kvinnor i något högre utsträckning än män använder coaching. En bild som i samtalet bekräftades av deltagarnas egna erfarenheter.

Det blev erfarenhetsutbyte mellan deltagarna kring hur coacher arbetar med metoder som 3-partssamtal och uppföljningar tillsammans med HR och/eller den coachades närmaste chef för att tillsammans arbeta fram målet för och en gemensam bild av syftet med insatsen. Det samtalades också om hur medvetenheten har ökat bland inköpare kring coaching och hur man kan specificera tjänsten för försäkra sig om att få det man vill ha där ICFs certifieringsnivåer ofta används som markör.

Likaså används ICFs ”sök en coach” på www.icfsverige.se som ett sätt att stämma av att coachen verkligen är ansluten till ICF och har den certifiering de utger sig för att ha. Lena Gustafsson berättade att frågor kring coacher som inte syns där vid sökning relativt ofta kommer till ICF Sverige från inköpare som inte hittar den coach de tänkt anlita och vill verifiera uppgifter. Enighet finns mellan coacher och inköpare kring vikten av att som köpare kunna veta vad man får i den tjänst man köper och att ICF har en stor roll i att genom sitt informationsarbete bygga medvetenhet kring det.