Via nedan formulär redovisar du de utlägg du haft i samband med ditt uppdrag för ICF Sverige.

Detta formulär används även som underlag för de utbildningsbidrag som årsmötet beslutar utbetala till styrelsens samt valberedningens medlemmar.

Ersättningsnivåer (Utbildningsbidrag):
Ersättningsnivåerna för Styrelsemedlemmar samt valberedning fastställs på årsstämman och utgörs av en procentsats av gällande prisbasbelopp.
För styrelseledamöter är ersättningen 25% av gällande prisbasbelopp och för valberedningen är ersättningen 12,5% av gällande prisbasbelopp.
Ersättningen är exclusive moms och gäller per kalenderår.
Notera att ovan ersättning kan användas för alla typer av kompetensutveckling och kallas ofta för utbildningsbidrag.
Kvitton måste redovisas