Det är lätt att få intrycket att coaching är en ogreppbar tjänst som kan innehålla lite vad som helst men det finns vägar att försäkra sig om att den coaching man köper in håller god kvalitet och att man vet vad man får.

Coaching är inom EU en självreglerande bransch och vår internationella organisation ICF har varit starkt drivande i att ta fram det regelverk som ska gälla. Vi vill med denna artikel uppmärksamma dig som upphandlar coacher på vad ICF gör och ge dig fakta om vad som kännetecknar ICF-certifierade coacher och ICF-medlemmar för att ge dig kunskap och fakta så att du kan kvalitetssäkra din upphandling.

Professionella coacher vinnlägger sig om att bli certifierade och medlemmar i ICF (International Coach Federation) eller annan oberoende yrkesorganisation, som t ex EMCC, och betraktar coaching som ett yrke. ICF är världens största partsneutrala yrkesorganisation för coacher med syfte att utveckla och kvalitetssäkra yrket. ICF startade 1995 och har idag drygt 35 000 medlemmar i över 140 länder.

ICF definierar coaching som ett partnerskap med klienter i en medvetandegörande och kreativ process som inspirerar dem att maximera sin personliga och professionella potential.

ICF erbjuder en oberoende certifieringsprocess

Denna sker på tre nivåer med olika krav på coachspecifik utbildning, klienttimmar, handledning samt bedömning av kompetensnivå: ICF Associate Certified Coach (ACC), ICF Professional Certified Coach (PCC) och ICF Master Certified Coach (MCC). Certifieringen behöver förnyas efter tre år. Här ser du kraven för ICFs certifieringsnivåer. 

ICFs medlemmar har en giltig ICF-certifiering eller har minst påbörjat en coachspecifik utbildning som motsvarar utbildningskravet vid ACC-certifiering.

ICF Certifierade Coacher som också är medlemmar i ICF Sverige finner du här.

ICF-certifierade coacher som också är medlemmar i ICF internationellt kan du finna här. Skriv in Sweden som keyword om du söker en svensk coach.

Coachspecifik utbildning

Alla coacher som är medlemmar i och/eller certifierade av ICF har en coachspecifik utbildning som inkluderar de 11, av ICF definierade, kärnkompetenserna för coaching. Här hittar du ICF-godkända utbildningar.

ICF har tagit fram etiska riktlinjer

Alla ICF-certifierade coacher och medlemmar åtar sig att följa dessa.

ICF har etiska råd på både nationell och internationell nivå

Etiska rådet i Sverige nås på etik@icfsverige.se och bistår vid meningsskiljaktigheter. ICF Globals etiska råd hittar du här.

ICF samlar forskning om coaching
På ICF Globals webbplats finns en forskningsportal för dig som vill läsa internationell forskning om coaching.

ICF har tydliga riktlinjer för hur dess varumärken får användas för att göra det enkelt för dig att veta vad kvalitetsmärkningen står för.

Vi hoppas att du med denna information nu vet hur du ska gå tillväga om du vill anlita coacher som redan är kvalitetssäkrade. Lycka till i ett utvecklingsarbete som vi vet ger goda resultat.