Allmänhetens kunskaper om coaching är relativt goda då cirka tre av fyra känner till att coacher stöttar dem att nå sina mål. Cirka hälften har provat på coaching i något sammanhang. Däremot är investeringsviljan tämligen liten och coachens utbildning rankas lågt. Detta är några av resultaten som framkommit av en studie om coaching som vi genomförde i början av året.

Coaching är en bransch på framväxt med cirka 450certifierade coacher i Sverige och ungefär 22 000 i hela värden. Branschförbundet International Coach Federation (ICF), vars syfte är att etablera coaching som en erkänd profession samt att kvalitetssäkra coacher och coachutbildningar, definierar coaching enligt följande:

Coachning är att gå in i ett partnerskap med en eller en grupp av klienter i en kreativ och tankeväckande process, som ska inspirera dem att maximera sin personliga och professionella potential.

Coaching är en samtalsmetod där klientens unika situation och önskningar är styrande för samtalets innehåll. Coachen bistår sina klienter att nå framgång inom livets alla områden genom att lyssna, ställa frågor, utmana, motivera och hjälpa klienten att sätta mål och skapa handlingar och resultat som är i samklang med önskeläget. Klienten uppmanas att tänka i nya banor och hitta egna lösningar, allt i syfte att uppnå sin fulla potential.

Vår undersökning om coaching

Vi är tre kollegor som arbetar professionellt med coaching i våra företag och har många års sammanlagd erfarenhet av branschen. Vi har lagt märke till att coaching skapar resultat för våra klienter men att tröskeln för att anlita en coach ändå är ganska hög för många. Därför skapade vi tillsammans en online-enkät med syfte att kartlägga kunskap, behov och vilja hos allmänheten att använda coaching.

Vår undersökning besvarades av 152 personer. Majoriteten var kvinnor (84%), vilket förvånade oss föga eftersom kvinnor i allmänhet är mer intresserade av personlig utveckling och coaching, enligt vår erfarenhet.

De flesta svarande tillhörde åldersspannet 41-60 år (68%), men alla åldrar var representerade.

Cirka hälften var anställda (55%), cirka en tredjedel egenföretagare (29%) och resten arbetslösa, studerande, sjukskrivna, pensionärer eller föräldralediga.

På frågan om vad man mest känner till om professionell coaching svarade majoriteten (73%) att coachen stöttar mig att nå mina mål. Nästan hälften hade varit hos en professionell coach någon gång (48%). Det var glädjande att se att det generellt finns goda kunskaper om och erfarenheter av hur coachen arbetar. Här har vi i coachbranschen nått ut med vårt budskap om att vara en plattform för att hjälpa människor att nå sina mål i en värld av ständiga förändringar. Detta blir mer och mer aktuellt en bit in livet då utmaningar inom såväl privat- som arbetslivet börjar framträda. Detta framgår såväl av vår studie som i mötet med våra klienter.

Investeringsviljan för coaching visade sig vara relativt låg, då knappt hälften (42%) endast kunde tänka sig att betala upp till 3000 kronor. Även om coaching ibland kan ge snabba resultat med någon enstaka session innebär coaching i de flesta fall flera samtal. Detta för att klienten ska få tillfälle att beskriva sin situation, identifiera önskeläge och hinder samt formulera mål, genomföra handlingar och skapa resultat. Vi är osäkra på vad den låga investeringsviljan beror på. Är coaching trots allt inte en tillräckligt känd bransch som därför behöver tydliggöras ännu mer? Eller förväntas coaching vara något som erbjuds på företagen som utvecklings- eller friskvårdssatsning? I vår studie är det dock endast ett fåtal (4%) som frågar arbetsgivaren när de vill hitta en coach. Således verkar inte coaching ha slagit igenom på arbetsplatserna i full skala. När man behöver hjälp av en coach är det vanligaste att man frågar vänner och bekanta (43%) eller googlar (27%).

Merparten av respondenterna anger att de helst vill ha stöd i karriärfrågor (42%) och därefter i personlig utveckling (36%). Vi ser i detta en stor potential för arbetsgivare att erbjuda coaching till sina anställda som ett sätt att ta tillvara och utveckla de anställdas potential. Personlig utveckling och karriär går hand i hand – vilket vår samlade erfarenhet bekräftar. Välmående medarbetare skapar välmående företag! Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4,) som började gälla för drygt ett år sedan, ställer krav på arbetsgivaren att hantera och förebygga ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling. Coaching av chefer, medarbetare och hela arbetsgrupper samt utbildning i coachande förhållningssätt kan bli idealiska verktyg för företagen för att hantera dessa frågor. Vi tror och hoppas att coaching genom detta kan bli en ännu större utvecklingsresurs för individer och företag.

På frågan om vad om vad som är viktigast för att ta steget och anlita en professionell coach svarade nästan hälften (44%) av att behovet av stöd är det avgörande, vilket självklart är glädjande. Coaching utgår från individens unika situation och behov, något annat är inte önskvärt. Svaren på denna fråga pekar också på att coachens utbildning rankas lågt. Vi gissar att det finns kunskapsluckor hos allmänheten angående vilka krav som gäller för att erhålla och bibehålla en ICF-certifiering. Det ställs krav på utbildningstimmar, genomförda klienttimmar, antal klienter, genomförda teoretiska tester och sessioner med egen mentorcoach. En stor andel av coacherna har dessutom en akademisk examen inom något människorelaterat område, såsom beteende- eller personalvetare, även om detta inte ingår i certifieringskraven. Vart tredje år behöver certifieringen förnyas vilket ställer krav på ytterligare fortbildning.

Vår studie och vår samlade erfarenhet visar även att klienter är mycket nöjda med den coaching de fått. Coaching är en förtroendebransch där vi coacher gemensamt ansvarar för att förvalta förtroendet på ett professionellt och välgrundat sätt i mötet med klienter och i marknadsföringen av våra tjänster.

Trots att vår studie är liten och inte av vetenskaplig karaktär har den i alla fall gett oss nyttiga insikter om marknaden, och skapat en ökad vilja att marknadsföra och tydliggöra vår profession ännu mer. Coaching är en värdefull utvecklingsresurs för individer och företag. Vi har intervjuat tre av våra respondenter som tackade ja till vårt erbjudande på coaching i samband med vår enkät. Samtliga var mycket nöjda och det är vår förhoppning att ännu fler ska ta del av coachingens betydande möjligheter.

Skaparna av undersökningen och artikeln

NINA FLORETENG är ICF Associate Certified Coach (ACC)

MARIE-LOUICE WALLIN är ICF Associate Certified Coach (ACC)

CECILIA HOFVING är ICF Associate Certified Coach (ACC)