Minimikraven för en ACC-certifiering

Detta dokument har skapats för att hjälpa coacher att förbereda sig för att klara examinationen till Associate Certified Coach (ACC). Vi hoppas också att dokumentet blir en hjälp för mentorcoacher och handledare i deras arbete med att stödja coacher, såväl som för anordnare av coachingutbildningar samt för de som  önskar få sina program ackrediterade. Målet är att hjälpa coacher att klara ACC-examinationen och stötta dem i att fortsätta utvecklas som coacher i enlighet med ICF:s uppdaterade kärnkompetenser (2019).

Den som vill certifiera sig får genom dokumentet en förståelse för vad en examinator bedömer i relation till varje given kärnkompetens. Dokumentet beskriver de kompetensmässiga minimikraven som behöver uppvisas på ACC-nivån och pekar även på vilka icke coachande beteenden som kan förhindra att examinationen godkänns. Dokumentet ska svara på följande frågor:

  1. Vad innebär det att vara en ACC-coach?
  2. Vad lyssnar ICF:s examinatorer efter då de bedömer en ACC-coach?
  3. Vilka är mina styrkor och vilka verktyg behöver jag utveckla för att klara examinationen?

ICF:s starka övertygelse är att en ACC-coach skapar ett stort värde för en klient. Det värdet baseras alltid på coachens fokus på klienten och på vad klienten vill åstadkomma, likväl som på coachens fullständiga stöd för klientens agenda.

Den engelska originalversionen kan hittar du här!