PCC Markörerna

PCC markörerna är de kännetecken som en ICF-examinator är utbildad att lyssna efter för att avgöra vilka av ICF:s kärnkompetenser som uppvisas i ett inspelat coachsamtal, och i vilken utsträckning de visas. Följande markörer är de beteenden som ska uppvisas i ett coachsamtal på Professional Certified Coach (PCC) nivå. Dessa markörer ligger till grund för en process för att värdera faktisk coaching som är rättvis, konsekvent, valid, tillförlitlig, upprepningsbar och försvarbar. Observera att dessa markörer inte är ett verktyg för coaching, och inte bör användas som en checklista eller formel för att bli godkänd i bedömningen av coachsamtal. Läs den engelska originaltexten på coachfederation!

1. Agerar etiskt
Kännedom om ICF: s Etiska Riktlinjer och dess tillämpning krävs för alla certifieringsnivåer. Framgångsrika PCC-kandidater påvisar coaching som är i enlighet med ICF: s Etiska Riktlinjer och förblir konsekvent med dessa i rollen som coach.

2. Införlivar ett coachande förhållningssätt
Coachen införlivar ett coachande förhållningssätt och tankesätt som är öppet, nyfiket, flexibelt och klientfokuserat. Detta är en process som kräver fortlöpande lärande och utveckling, att skapa tid för reflektion samt förbereda sig inför coachingtillfällena. De kompetenser som är samlade under denna markör äger rum under hela coachens yrkesliv och kan inte fångas helt och hållet under ett och samma tillfälle. Vissa delar av denna kompetens kan dock demonstreras i ett coachingtillfälle. Dessa specifika beteenden formuleras och bedöms genom följande PCC-markörer: 4.1, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 6.5, 7.1 och 7.5.
Som med andra kompetensområden måste ett minimumantal av dessa markörer uppvisas för att klara en PCC-bedömning. Alla delar av denna kompetens kommer också att utvärderas i den skriftliga bedömningen för ICF certifiering (Coach Knowledge Assessment).

3. Upprättar och följer avtal och överenskommelser

3.1 Coachen bygger partnerskap med klienten för att fastställa eller bekräfta vad klienten vill åstadkomma under coachingtillfället.

3.2 Coachen bygger partnerskap med klienten för att fastställa eller bekräfta mått på framgång med det klienten vill åstadkomma under coachingtillfället.

3.3 Coachen utforskar vad som är viktigt eller meningsfullt för klienten med det klienten vill åstadkomma under coachingtillfället.

3.4 Coachen bygger partnerskap med klienten för att fastställa vad klienten anser att hen behöver ta itu med eller lösa, för att uppnå det hen vill åstadkomma under coachingtillfället.

4. Utvecklar förtroende och trygghet

4.1 Coachen bekräftar och respekterar klientens unika förmågor, insikter och arbete i coachingprocessen.

4.2: Coachen visar stöd, empati och omtanke för klienten.

4.3 Coachen bekräftar och stöder klientens uttryck av känslor, uppfattningar, bekymmer, övertygelser och förslag.

4.4 Coachen bygger partnerskap med klienten genom att bjuda in hen att svara på vilket sätt som helst på coachens bidrag, och ta emot klientens svar.

5. Bibehåller närvaro

5.1 Coachen svarar mot hela klienten som människa (person).

5.2 Coachen svarar mot det klienten vill uppnå under samtalet (sak).

5.3 Coachen bygger partnerskap med klienten genom att stödja klienten att välja vad som händer under coachingtillfället.

5.4 Coachen visar nyfikenhet att lära sig mer om klienten.

5.5 Coachen ger utrymme för tystnad, paus eller reflektion.

6. Lyssnar aktivt

6.1 Coachens frågor och iakttagelser anpassas genom att använda det coachen har lärt sig om vem klienten är eller klientens situation.

6.2 Coachen frågar om eller utforskar de ord klienten använder.

6.3: Coachen frågar om eller utforskar klientens känslor.

6.4 Coachen utforskar skiftningar i klientens energinivå, icke-verbala signaler eller andra beteenden.

6.5 Coachen frågar om eller utforskar hur klienten för närvarande uppfattar sig själv eller sin verklighet.

6.6 Coachen låter klienten tala till punkt utan att avbryta, såvida det inte finns ett uttalat coachingsyfte att göra det.

6.7 Coachen speglar eller sammanfattar kortfattat det klienten kommunicerade för att säkerställa klientens tydlighet och förståelse

7. Väcker medvetenhet

7.1 Coachen ställer frågor om klienten, exempelvis om dennes nuvarande sätt att tänka, känna, värderingar, behov, önskemål, övertygelser eller beteende.

7.2 Coachen ställer frågor som hjälper klienten att utforska bortom klientens nuvarande tankar eller känslor mot nya eller utvidgade sätt att tänka eller känna om sig själv (person).

7.3 Coachen ställer frågor som hjälper klienten att utforska bortom klientens nuvarande tankar eller känslor mot nya eller utvidgade sätt att tänka eller känna om sin situation (sak).

7.4 Coachen ställer frågor som hjälper klienten att utforska bortom nuvarande tankar, känslor eller beteenden mot klientens önskade resultat.

7.5 Coachen delar med sig av iakttagelser, intuition, kommentarer, tankar eller känslor, utan att hålla fast vid att de är de rätta, och bjuder in klienten att utforska genom en uttalad eller antydd inbjudan.

7.6 Coachen ställer tydliga, raka och huvudsakligen öppna frågor, en i taget, i en takt som ger klienten utrymme att tänka, känna eller reflektera.

7.7 Coachen uttrycker sig för det mesta tydligt och kortfattat.

7.8 Coachen låter klienten prata mest

8. Faciliterar klientens utveckling

8.1 Coachen bjuder in eller låter klienten utforska framsteg mot det klienten ville åstadkomma under coachingtillfället.

8.2 Coachen bjuder in klienten att uttrycka eller utforska sitt lärande i samtalet om sig själv (person).

8.3 Coachen bjuder in klienten att uttrycka eller utforska sitt lärande i samtalet om sin situation (sak).

8.4 Coachen bjuder in klienten att fundera över hur klienten kommer att använda det klienten har lärt sig från det här coachingtillfället.

8.5 Coachen bygger partnerskap med klienten i att utforma tankar, reflektion eller handlingar att genomföra efter coachingtillfället.

8.6 Coachen bygger partnerskap med klienten i att fundera över sin väg framåt, bland annat vad gäller resurser, stöd eller eventuella hinder.

8.7 Coachen bygger partnerskap med klienten för att utforma de metoder för ansvarighet som bäst passar klienten.

8.8 Coachen firar klientens framsteg och lärande.

8.9 Coachen bygger partnerskap med klienten i hur klienten vill avsluta coaching-tillfället.