Av Niclas Bjälkenborn, ACC, styrelseledamot med ansvar för forskningsfrågor.

Jag skall i denna korta artikel försöka sammanfatta forskningsläget kring coaching och dess effekter i allmänhet men i synnerhet för ledare och chefer.

Coaching har under de senaste åren etablerat sig som en kraftfull intervention för att främja ledarskap och personlig utveckling. Studier av experter som Erik De Haan, David Gray, Sally Bonneywell, och andra, ger insikter om hur coaching kan ha en djupgående effekt på chefer och ledare. I den här artikeln kommer vi utforska evidensen bakom coachingens positiva påverkan på ledarskapet, baserat på forskning från några av de mest framstående experterna inom området.

Enligt Erik De Haan (2021) har en omfattande studie av 160 oberoende forskningsstudier visat att hela 87% av dessa visade på att coaching har en positiv effekt i någon grad. En annan studie av Theboom (2013) noterade följande ökningar efter coachinginterventioner: 74% ökning i måluppfyllelse, 60% ökning i prestanda, 54% förbättring i attityd och arbetssätt, 46% ökning i trivsel, och 43% ökning i förmågan att hantera spänningar.

Det framgår tydligt från forskningen att effektiviteten av coaching förstärks genom relationen mellan coach och klient. De Haan och Nilsson (2023) fann i sin metaanalys av slumpmässigt kontrollerade försök att coaching generellt har en positiv effekt, särskilt inom områden som personlig utveckling, beteendeförändring och förhållandet till arbetet.

En intressant observation är att effektiviteten av coaching ökar när klienten är mentalt förberedd på coaching. Det understryker vikten av att klienten är öppen för förändring och aktivt engagerad i coachingprocessen.

Enligt Passarelli, Moore, och V Oosten (2022) visar en studie av Intentional Change Theory att coaching ger långsiktiga fördelar. Självkännedom, förmågan att genomföra förändringar och internalisera personlig vision är några av de mest framstående resultaten. Det är intressant att notera att ökad självkännedom visade sig vara den mest varaktiga förändringen över tid.

Forskningen visar på coachingens positiva påverkan på chefer och deras arbetsprestationer. Centralt är coachingens roll i att öka självkänsla, minska stressnivåer, främja samarbete och förbättra måluppfyllelse.

Enligt De Haan och Nilsson (2023) finns det inget tydligt resultat som visar skillnader mellan intern och extern coaching. Dock indikerar studien att 4-8 sessioner ger bäst effekt, och positiva förändringar kan observeras även efter en enda session.

Sammanfattningsvis visar den samlade forskningen tydligt att coaching är en kraftfull metod som inte bara stärker effektiviteten hos chefer utan också främjar deras personliga utveckling och välbefinnande. Med en ökande trend av slumpmässigt kontrollerade försök och evidensbaserade resultat är det tydligt att coaching kommer att fortsätta vara en oumbärlig del av chefsutvecklingen inom företagsvärlden.

Referenser:

De Haan, E. (2021). ”The case against coaching

Theboom, D. (2013). “Does coaching work

De Haan, E., V Nilsson,. (2023). ”What we know about the effectiveness of Coaching.”

Passarelli, A., Moore, J., & V Oosten, E. (2022). ”How leaders and their coaches describe the outcome of coaching…”